Mr NTM

Founder

“Trong khả năng và hiểu biết hạn hẹp của bạn và tôi thì chúng ta không thể làm được điều gì lớn lao. Nhưng khi có đồng đội, những người có ưu điểm cá nhân riêng khi kết hợp lại với nhau chúng ta sẽ là một tập thể lớn mạnh mang đến giá trị to lớn cho xã hội và bản thân mình. MrFixSaiGon là kết quả của sự kết hợp tuyệt vời đó “